Suluova Haberleri – Suluovam.Biz

POLİPROPİLEN TORBA SATIN ALINACAKTIR AMASYA ÖZEL İDARESİ ESKİ ÇELTEK BÜTÇE İÇİ KÖMÜR İŞLETMESİ

POLİPROPİLEN TORBA SATIN ALINACAKTIR AMASYA ÖZEL İDARESİ ESKİ ÇELTEK BÜTÇE İÇİ KÖMÜR İŞLETMESİ

POLİPROPİLEN TORBA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2018/98286

 

1-İdarenin
a) Adresi : Eski Çeltek Mah. Kerem Altay Cad. 05500 SULUOVA/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası : 3584281083 – 3584281205
c) Elektronik Posta Adresi : eskiceltek@eskiceltek.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : POLİPROPİLEN TORBA (400.000 ADET) ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yüklenici firma ürünleri partiler halinde Eski Çeltek Bütçe içi Kömür İşletmesine teslim edilecektir. İlk parti ürünler sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde 100.000 adet olarak teslim edilecektir. Kalan miktar İdarenin yazılı isteği ile 100.000 adetlik partiler halinde, sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde Eski Çeltek Bütçe içi Kömür İşletmesi’ne teslim edilecektir. Yüklenici ürünlerinin tamamını verilen süre içinde teslim etmemesi halinde geçen her gün için sözleşme bedelinin %0, 3’ü kadar ceza uygulanacaktır.
c) Teslim tarihi : Yüklenici firma ürünleri partiler halinde Eski Çeltek Bütçe içi Kömür İşletmesine teslim edilecektir. İlk parti ürünler sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde 100.000 adet olarak teslim edilecektir. Kalan miktar İdarenin yazılı isteği ile 100.000 adetlik partiler halinde, sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde Eski Çeltek Bütçe içi Kömür İşletmesi’ne teslim edilecektir. Yüklenici ürünlerinin tamamını verilen süre içinde teslim etmemesi halinde geçen her gün için sözleşme bedelinin %0,3’ü kadar ceza uygulanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Eski Çeltek Bütçe İçi Kömür İşletmesi Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 22.03.2018 – 11:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Eski Çeltek Bütçe İçi Kömür İşletmesiadresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eski Çeltek Bütçe İçi Kömür İşletmesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ