Suluova Haberleri – Suluovam.Biz

4X4 İTFAİYE ÖNCÜ ARAMA KURTARMA ARACI VE EKİPMANLARI SULUOVA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

4X4 İTFAİYE ÖNCÜ ARAMA KURTARMA ARACI VE EKİPMANLARI SULUOVA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
4X4 İTFAİYE ÖNCÜ ARAMA KURTARMA ARACI VE EKİPMANLARI

SULUOVA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

4×4 İtfaiye Öncü Arama Kurtarma Aracı ve Ekipmanları alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/192097

 

1-İdarenin
a) Adresi : Cumhuriyet Mah. Menderes Cad. No:2 Suluova/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası : 4447679 – 3584172060
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@suluova.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet 4×4 İtfaiye Öncü Arama Kurtarma Aracı ve Teknik Şartnamede belirtilen listede bulunan Ekipman ile Techizatlar alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İtfaiye Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : 60 gün içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Suluova Belediyesi Meclis ve Encümen Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 14.05.2018 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İsteklinin Sanayi Sicil Belgesi
İsteklinin Faaliyet Belgesi
İsteklinin Yerli Malı Belgesi
İsteklinin Kapasite Raporu (kendi bünyesinde kumlama ünitesi ve boya kabini olacaktır ve bunu kapasite raporunda belgeleyecektir)
İsteklinin ISO 3834-2 Kaynak Sertifikası
İsteklinin bünyesinde EN 9606-1 sertifikalı en az 5 adet kaynakçı bulunduracaktır. Bu personellere ait son 3 aylık sigorta bildirgesi teklif dosyasında idareye sunulacaktır.
İsteklinin yıllık azami toplam limiti en az 2.500.000 (ikibuçukmilyon) Euro olan ‘’Ürün Mali Mesuliyet Poliçesi’’ olacaktır. İhale tarihi itibariyle geçerli olan bu poliçenin bir nüshası teklif dosyasında sunulacaktır.
İsteklinin bünyesinde en az 5 mühendis bulunduracaktır. Bu mühendislere ait son 3 aylık sigorta bildirgesi teklif dosyasında idareye sunulacaktır.
Arama kurtarma aracı benzer iş olarak kabul edilecektir.

İstekli, aracın üstyapısı ile ilgili olarak ücreti karşılığında en az 10 (on) yıl yedek parça temini ve onarımı işini üstleneceğini yazılı taahhüt ederek teklif dosyasında sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İstekliler; araç, mal ve malzemeler için en az 2 (iki) yıl garanti vermeyi ve bu süre içerisinde imalat hatasından dolayı kullanılamaz hale gelen malzemeleri 10 (on) takvim günü içerisinde ücretsiz olarak değiştirmeyi kabul etmiş sayılır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

İtfaiye arama kurtarma aracı satışına dair iş bitirme belgeleri

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Suluova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Suluova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ